Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Valcău de Jos, pentru perioada 2021-2027

Proiecte suport ale Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a județului Sălaj pentru UAT Valcău de Jos

Nr. crt.

Titlu proiect

Domeniu

Valoarea estimativă (milioane RON)

Sursă de finanțare

1

reabilitare drum vicinal Valcău de Jos-Ratin

Infrastructură

5,3

PNDR

2

înființare muzeu al satului (județean)

Turism

1,8

PNDR

3

achiziția unei autospeciale pt. intervenție

SVSU

0,98

ADR

4

înființare piste pt. biciclete

Infrastructură

4,0

ADR

5

reabilitare a Cetății din localitatea Sub Cetate

Turism

5,92

ADR

6

înființare casă tip familial pt. copii abandonați

Asistență socială

2,72

PNDR

7

înființare casă de bătrâni

Asistență socială

2,96

PNDR

Planul de acțiune SDL Valcău de Jos 2021-2027

Analiza SWOT are drept cadru de referință comuna Valcău de Jos, nivelul și nevoile sale de dezvoltare.

Puncte tari

Puncte slabe

·         capacitatea administrativă la nivelul primăriei Valcău de Jos

·         experiența în administrație, obținerea de finanțare și implementare de proiecte (îndeosebi din fonduri europene) la nivelul primăriei Valcău de Jos

·         afilierea în GAL, ADI funcționale

·         existența rețelelor de apă și canalizare

·         existența stației de epurare

·         prezența unui medic de familie și a unui dentist

·         nivelul crescut de accesare a fondurilor europene pentru micii fermieri (PNDL)

·         rata de promovabilitate la evaluarea națională,

·         starea fizică a clădirilor în care funcționează instituțiile de învățământ

·         starea fizică a căminelor culturale

·         terenuri aflate în proprietatea UAT, utilizabile pentru dezvoltare economică și socială

·         stocul de capital, capitalul fix, nivelul tehnologic relativ redus (VAB redusă) al întreprinderilor private

·         lipsa asocierii producătorilor agricoli mari și mijlocii, pe fondul unei structuri agrare fragmentate

·         lipsa capacităților de procesare, depozitare, capacități reduse de desfacere a produselor agricole

·         incapacitatea economiei la nivel local de a genera suficiente locuri de muncă, factor stimulativ a migrației forței de muncă

·         nivel mediu-scăzut al coeziunii sociale și al rezilienței (capacitatea de absorbi șocuri economice și sociale)

·         depopularea și îmbătrânirea populației

·         sărăcie, deprivare materială și excluziune socială

Oportunități

Riscuri

·         programele de investiții în dezvoltarea rurală prin fondurile europene (cadru financiar multianual 2021-2027), PNRR și cele naționale (PNDL 3 / Anghel Saligny)

·         programele europene din cadrul Politicii Agricole Comune, programele naționale pentru promovarea antreprenoriatului, încurajarea tinerilor fermieri, capitalizarea firmelor și transferuri de capital

·         trecerea graduală la școala cu program prelungit

·         programele de investiții cu finanțare europeană în dezvoltarea regională

·         asumarea de către Guvernul României drept obiectiv de dezvoltare racordarea populației din mediul rural la apă, canalizare și gaze naturale

·         amplasamentul și finalizarea construcției secțiunii de autostradă A3 Cluj Napoca-Oradea

·         schimbarea climatică: aridizarea, necesitatea schimbării culturilor

·         tranziția ecologică: prețuri și costuri mai mari cu energia electrică, gazele naturale; creșterea costurilor de deținere și utilizare pentru autovehicule, mijloace de transport și mașini agricole cu motoare pe bază de combustibili fosili

·         criza capitalului uman: declinul numeric al populației în vârstă de muncă, nivel insuficient de pregătire și calificare al resurselor de muncă

·         depopularea (declinul demografic) și emigrarea

·         îmbătrânirea populației: creșterea nevoii de îngrijire / servicii sociale pentru persoanele vârstnice

·         creșterea numărului și a ponderii locuințelor nelocuite

·         consumarismul, lipsa interesului în rândul tinerilor pentru păstrarea valorilor identitare

·         starea generală de sănătate a populației din mediul rural, consumul ridicat de alcool și tutun

·         construcțiile haotice, slaba disciplină în construcții și urbanism

·

În timp ce globalizarea devine un fenomen tot mai răspândit, în întreaga lume, noi manifestări ale „europenizării” își fac simțită prezența pe continent. Granițele devin din ce în ce mai puțin importante prin procesul de unificare iar timpul si distantele își pierd si ele din semnificație. Cetățenii din diferite tari vin în contact direct iar comunitățile concurează între ele pe o scara globala. Unele concepte cheie cum ar fi dezvoltarea durabila, identitatea comunității, siguranța, serviciile de sănătate, asistenta medicala, devin niște chestiuni din ce în ce mai sensibile pentru procesul de planificare. O provocare importantă o reprezintă dezvoltarea proceselor inovative bazate pe noi moduri de implicare a tuturor factorilor de decizie pentru a spori nivelul de participare si pentru a satisface interesele comune a tuturor grupurilor. Participarea cetățenilor oferă o mai bună înțelegere a cerințelor oamenilor . Acestea pot începe o evoluție culturală care să conducă la acceptarea unei mari varietăți de soluții, pentru a rezolva necesitățile diferitelor grupuri, menținând în același timp o identitate comuna. Strategiile pe termen lung trebuie luate în considerare cu atenție mai ales cu privire la viitoarele rezultate fructificate. Istoria a demonstrat că viitorul este în bună măsură determinat de trecut – astfel, curentele strategice, așa cum apar ele în prezent, trebuie examinate cu atenție. În același timp, trebuie acceptat ca rezultatul real al acestora nu poate fi prevăzut deoarece situațiile neprevăzute pot și ele să exercite o influență importantă asupra acestora.

Curentele strategice se consideră a fi bazate pe trei mari grupe de factori:

 1. schimbări sociale și politice;
 2. schimbări economice (inovații, dezvoltarea tehnologiei) și tehnologice;
 3. schimbări de mediu/climaterice.

Principiile și obiectivele strategiei de dezvoltare:
Principii:

 1. Durabilitate – condiții mai bune de trai pentru populația săracă precum și un minimum de condiții necesare pentru un trai decent și pentru sănătatea și bunăstarea tuturor;
 2. Competitivitate – permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, național și chiar internațional, promovarea unui sector privat productiv și competitiv;
 3. Sprijin financiar – putere financiară care să faciliteze accesul la o varietate de surse financiare pentru a satisface nevoile de investiții și dezvoltare.
 4. O buna administrare – reacția eficientă și efectivă la problemele comunității prin responsabilizarea autorităților locale și parteneriatul cu societatea civilă.

Obiective:

 1. să direcționeze comunitatea spre dezvoltare economica cu scopul de a crea mai multe locuri de munca;
 2. să dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili prioritățile comunității, strategia și acțiunile sale;
 3. să sprijine autoritățile publice locale în prezentarea strategiilor financiare și de investiții;
 4. să determine eficientizarea managementului.

Strategiile de dezvoltare locala sunt caracterizate de cel puțin șapte trăsături care se recomandă managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu. Cele șapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele : imagine asupra viitorului, creativitate, flexibilitate, activitate, create pentru acțiune, orientare spre schimbare, orientare.

Sari la conținut